Przedszkole - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Home » Kadra

Kadra

Magdalena Lewińska – Ochal – Dyrektor Przedszkola ASQ, logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku logopedia . W 2015 roku ukończyła roczny kurs kwalifikacyjny Zarządzania Oświatą.
Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc zajęcia logopedyczne m.in. w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie oraz Gimnazjum Niepublicznym przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie. Od 2009 roku współpracuje z NPPP ASQ w Wołominie.

Kursy i szkolenia:
– Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– TEACCH – podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera
– Praca nad rozwojem mowy i komunikacji dzieci autystycznych
– Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
– Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – kurs III stopniowy terapii behawioralnej
– Podstawy diagnozy i terapii Zespołu Aspergera
– Wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole – droga do samodzielności
– Kurs pierwszej pomocy
– Psychodydaktyka twórczości w praktyce edukacyjnej
– Techniki SAZ w pracy z grupą
– Model zintegrowanego wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
– Praktyczne podstawy pracy z dziećmi z autyzmem
– Diagnoza AAC – Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących
– Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I,II,III,IV stopień (Kwidzyń)
– Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych
– Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy i fizjoterapeuty
– Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD
– PECS Picture Exchange Comminication System – poziom I
– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (Bielsko- Biała)
– Narzędzie M-CHAT-RF – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.


Magdalena Szymańska – terapeuta behawioralny

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz etnologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Certyfikowany terapeuta behawioralny.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w przedszkolu terapeutycznym Fundacji SCOLAR, przedszkolu specjalnym TPD im Lady Sue Ryder oraz Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.

W punkcie przedszkolnym ASQ pracuje na stanowisku koordynatora terapii indywidualnej i grupowej.

Uczestniczyła w następujących szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju:
– VB – MAPP – behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem,
– Intensive Skill Training in ABA for Teams Supporting Students with Autism,PaTTAN, Harrisburg (USA),
– ADOS-2 w badaniach klinicznych,
– PECS – I stopień,
– Radzenie sobie z seksualnością osób niepełnosprawnych,
– Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju,
– Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera,
– Zaburzenia współwystępujące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii.


Agata Kabala – Kępczyńska – psycholog, terapeuta SI, terapeuta indywidualny

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
W ramach autorskiego projektu warsztatów ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 
6 miesięcy – 5 lat współpracowała z kilkoma placówkami edukacyjnymi w Warszawie i okolicach. Doświadczenie zdobywała również podczas stażu terapeutycznego w Fundacji Synapsis w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

– „Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży” – studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS
– Szkolenie I-go i II-go stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej
– Staż terapeutyczny w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS
– „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – szkolenie w Fundacji SYNAPSIS
– PEP-R „Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem” – szkolenie
– „Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne” – kurs I-go stopnia
– „Wykorzystanie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym” – kurs
– „Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z diagnozą ZA” – szkolenie w Fundacji Pomoc Autyzm
– „Trudne zachowania przedszkolaka. Strategie poznawczo – behawioralne w pracy nad trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe” – szkolenie w Fundacji Pomoc Autyzm
– „Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku” – kurs
– „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
– „Techniki SAZ w pracy z grupą”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”


Klaudia Włodarczyk – psycholog, terapeuta indywidualny

Ukończyła studia na kierunku psychologia zdrowia i psychoterapia na Wydziale Psychologii 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Fundacją Zdrowie, Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po kroku” oraz w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ w Wołominie

Kursy i szkolenia:
-„Stosowana Analiza Zachowania: Metody pracy z dziećmi z autyzmem” – szkolenie
-„System PECS” –  wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi – szkolenie
-„Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD” – szkolenie;
-„Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” – warsztat dot. badań przesiewowych w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;
-„Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r” – szkolenie
-„Autyzm w pigułce” – szkolenie
-„Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem” – warsztat
-„Zaburzenia rozwoju z perspektywy analizy zachowania i psychiatrii dziecięcej” – konferencja
-„Realizacja programu Montessori w placówce przedszkolnej i szkolnej” – szkolenie
-„Techniki SAZ w pracy z grupą”
-„Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
-„Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”


Katarzyna Bukowiecka – oligofrenopedagog, terapeuta indywidualny

Absolwentka PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
Obecnie pracuje nad uzyskaniem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ASQ w Wołominie jako pedagog.

Kursy i szkolenia:
– „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3-modułowy”.
– „Techniki SAZ w pracy z grupą”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Techniki SAZ w pracy z osoba przejawiającą trudne zachowania”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”
– „Dokumentowanie i programowanie w SAZ”
– „VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii”
– „Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne”
– „Wsparcie specjalistyczne dla osób z mutyzmem wybiórczym”
– „Pedagogika specjalna – trwałość i zmiana opcji aksjologicznych”
– „Zaburzenia sensoryczne u dzieci z autyzmem” – warsztaty


Kamila Sowińska – pedagog, terapeuta indywidualny

Absolwentka Akademi Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika. Studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.

Kursy i szkolenia:
– ” Terapia behawioralna w teorii i praktyce kurs 3-modułowy”
-„Techniki SA Z w pracy z grupą”
-„Techniki SA Z w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
-„Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
-„VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii”
– „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
– „Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz”
-Metody integracyjne w pracy z grupą – wprowadzenie do pedagogiki zabaw
– Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.


Anna Mazurkiewicz – Dulińska – pedagog, logopeda, terapeuta indywidualny

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Kursy i szkolenia:

-Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania – VIII 2016r.
-Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi – VIII 2016r.
-Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z grupą – VI 2016r.
-Podstawy terapii oralnej – V 2016r.
-Metody diagnozowania i terapia zaburzeń słuchu – IV 2016r.
-Kurs Pierwszej Pomocy – IV 2016r.
-Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy i fizjoterapeuty – seminarium –II 2016r.
VB MAPP – XII 2015r.
-Zaburzenia Sensoryczne u Dzieci Autystycznych – VI 2015r.
-Stosowana Analiza Zachowania „Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce – Kurs 
3-Modułowy” – V / VI 2015r.
-Szkolenie Specjalistyczne dla terapeutów Strategia TEACCH w oddziaływaniach wobec dzieci z ASD – V 2015r.
-Terapia dziecka Autystycznego – III 2015r.
-Ogólnopolska Logopedyczna Konferencja Naukowa – IX 2010 r.
-Specjalistyczne szkolenie logopedyczne: „Diagnostyka logopedyczna” prowadzone przez prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego wraz z zespołem – III 2009 r.
-Specjalistyczne szkolenie logopedyczne: „Terapia logopedyczna” prowadzone przez prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego wraz z zespołem – IX 2009 r.
-Kurs Pierwszej Pomocy zgodny z Wytycznymi 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) – XII 2008 r.


 Agata Kamińska – pedagog, terapeuta indywidualnyAbsolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Kursy i szkolenia:
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy
– Wczesna diagnoza autyzmu
-Techniki SAZ w pracy z grupą
-VB-MAPP : Ocena umiejętności i planowanie terapii
– Behawioralna analiza języka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
– Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania
– Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi


Urszula Nowak – pedagog, terapeuta grupowy

Absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Odbyła staż w fundacji Krok po kroku oraz miesięczne praktyki w szkole specjalnej w Wołominie. Zamierza poszerzać swoją wiedzę, by w niedalekiej przyszłości wziąć udział w stażach oraz szkoleniach przygotowujących do uzyskania licencji terapeuty behawioralnego.

Kursy i szkolenia:
– „Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy i fizjoterapeuty”
– Szkolenie podstawowe z Makatonu
– Szkolenie z VB- MAPP
– Animator czasu wolnego
– Kierownik wycieczek szkolnych
– Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
– Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu
– Kurs bazowy Stosowanej Analizy Zachowania – teoria i praktyka
– Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi
– Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania
– Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji


Sylwia Miner – pedagog, terapeuta grupowy

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie. Ukończyła Pedagogikę Wczesnoszkolną I Przedszkolną. Aktualnie studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Pracy i Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kursy i szkolenia:
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”


Grażyna Marszał – pedagog, terapeuta zajęć wolnych

Absolwentka  Wszechnicy Polskiej Wyższej Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika opiekuńczo socjalna z elementami andragogiki
Obecnie studiuje logopedię.
Od dwóch lat współpracuje z dziećmi z zespołem Downa, z zespołem Angelmana i z autyzmem, jako terapeuta z ramienia OPS.

Kursy i szkolenia:
– „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”


Zofia Niedziółka – pedagog specjalny, logopeda.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Uczestniczyła w stażu logopedycznym organizowanym przez Fundację SYNAPSIS.

Kursy i szkolenia:
– Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej- szkolenie prowadzone przez prof. UŚ dr hab. Danutę Plutę-Wojciechowską
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce- 3 modułowy kurs bazowy- szkolenie
– Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania-szkolenie
– VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii- szkolenie
– TEACCH- podejście do pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera- szkolenie
– Terapia Neurobiologiczna – warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez prof., dr hab. Jagodę Cieszyńską
– Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji- warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez dr Zdzisławę Orłowską- Popek
– Praca z dzieckiem autystycznym- Początek drogi- warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez mgr Agnieszkę Balę
– Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – – warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez dr hab.. prof. UP Martę Korendo
– Symultaniczno- Sekwencyjna nauka czytania- warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez mgr Katarzynę Sedivy
– Metoda Krakowska w przedszkolu- warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej, prowadzone przez mgr Agnieszkę Balę
– Staż logopedyczny w fundacji SYNAPSIS
– PECS- poziom I- szkolenie
– Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej”- kurs I stopnia prowadzony przez mgr Małgorzatę Kargę
– Alternatywne i Wspomagające metody komunikacji z osobami niepełnosprawnymi- AAC- szkolenie
– Diagnoza Funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem oryginalnego testu PEP-r- szkolenie


Katarzyna Anna Naczaj-Marcinkiewicz – logopeda, terapeuta SI

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym.
Uzyskała tytuł logopedy dyplomowanego podczas czterosemestralnych studiów w Pomagisterskim Studium Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Otrzymała certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej.
Obecnie uczestniczy w rocznym stażu logopedycznym organizowanym przez Fundację Synapsis w Warszawie.

Kursy i szkolenia:

– Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, PSTB
– Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi PSTB
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy, PSTB
– Udział w konferencji: VB-MAPP Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem.
– Kurs VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii, SCOLAR
– Kurs Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1, PECS Polska
– Makaton – szkolenie podstawowe, Polski Makaton
– Makaton – szkolenie zaawansowane, Polski Makaton
– „Komunikuję się i mówię”. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu, cz.1. Fundacja Synapsis
– „Komunikuję się i mówię”. Obserwacja i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu, cz.2. Fundacja Synapsis
– Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Fundacja Synapsis
– Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy część I, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”
– Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i Zespołem Downa, Kształcenia „Dobra Kadra”
– Kurs Podstawy Terapii Pozycji Oralnej, PJ therapeutic Piotr Jaworski
– Praca z oddechem i ciałem – Dotyk i komunikacja wg Ch. Knilla oraz Programy Aktywności wg M. i Ch. Knillów, Centrum Kształcenia „Dobra Kadra”
– Kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, Centrum Metody Krakowskiej


Olga Marchlik – pedagog, logopeda, terapeuta SI

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Logopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w Zespole Szkół nr 5 w Wołominie.

Kursy i szkolenia:
– Szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, PTIS Warszawa;


Olga Pardej – fizjoterapeuta

Jestem absolwentką studiów licencjackich i magisterskich AWF Warszawa, kierunek fizjoterapia.
Doświadczenie jako fizjoterapeuta zdobywałam odbywając Wolontariat w CZD, na oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz pracując w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 w Legionowie, Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Konwaliowa”,
Z ASQ jestem związana od 2012 roku.

Kursy i szkolenia:
– NDT-Bobath Basic i NDT-Bobath Baby,
– kinesiology taping,
– ocena ruchów globalnych metodą Prechtla,
– kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
– kurs integracji sensorycznej I stopień,
– tkanki miękkie w pediatrii,
– tworzenie zaopatrzenia ortopedycznego z materiałów termoplastycznych,
– terapia czaszkowo-krzyżowa I stopień.
Biorę udział w licznych warsztatach i konferencjach.


Asystenci:

Maciej Połeć
Barbara Nowak
Natalia Leśniewska
Marta Majewska